น.ส. แสงแข บุญรอด ม.4/1 เลขที่ 32 

SCM Nursery ชั้น 7 อาคารเวสต์ ถ.รัชดาภิเษก                         

                                                                                                แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                                                                                            15 พฤศจิกายน 2550

 

 

เรื่อง การบรรยายเรื่อง การเลี้ยงดูบุตร

เรียน  ท่านผู้ปกครองทุกท่าน 

 

                เนื่องด้วยทาง Nursery ของเรา ได้ปิดปรับปรุงใหม่ เป็นอันแล้วเสร็จ และได้เปิดทำการให้ท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ใช้บริการ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง การเลี้ยงดูบุตร จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลเด็ก และร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางในการเลี้ยงดูลูกน้อยให้เก่งทั้ง IQ EQ และ PQ พร้อมที่จะเผชิญกับโลกกว้าง และพัฒนาการที่ดีสมวัยของลูกน้อย ทำให้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายที่ยังเลียงดูลูกแบบผิดๆได้รับแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้ และทุกท่านยังได้รับหนังสือการเลี้ยงดูบุตรให้เก่งไปท่านละ 1 เล่ม โดยกิจกรรมบรรยายพิเศษนี้จัดขึ้น ณ ชั้น 7 อาคารเวสต์ SCM Nursery วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา  15.00 น. – 18.00 น. ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท่านผู้ปกครองกับลูกน้อยอีกด้วย

            อนึ่ง ท่านผู้ปกครองและลูกน้อยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และการเข้าร่วมครั้งนี้ขอให้เป็นไปโดยการสมัครใจ มิใช่การบังคับประการใดทั้งสิ้น  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

ดร. แสงแข บุญรอด

                                                  ประธานคณะกรรมการบริหารงาน SCM Nursery

 

edit @ 21 Nov 2007 05:42:04 by 33 แสงแข 4/1

edit @ 21 Nov 2007 05:47:55 by 33 แสงแข 4/1

Comment

Comment:

Tweet

Tags